Ratownictwo bojowe poprzez specjalnie dobrany system szkolenia daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach ekstremalnych. Szkolenie odbywa się w maksymalnie realnych sytuacjach z użyciem elementów TCCC oraz środków pozoracji najwyższej jakości. Kurs z ratownictwa taktycznego ma na celu rozszerzyć umiejętności, nauczyć podejmowania szybkich skutecznych decyzji w ekstremalnie trudnych warunkach. Atutem naszych szkoleń jest ich praktyczność. Uczestnicy projektów działają w warunkach zbliżonych do interwencji lub pola walki. Pozoracje przypominają sytuacje z interwencji,

gdzie została użyta broń palna, noże, materiały wybuchowe lub zaistniały inne zdarzenia losowe związane zagrożeniem życia ludzkiego.

Nowoczesny system szkolenia, praktyczny i skuteczny, aktualizowany po każdym kursie. Przeszkolony będzie potrafił reagować adekwatnie do zagrożenia, korzystając z wytycznych TCCC, tamować agresywne krwotoki opatrunkami tradycyjnymi oraz hemostatycznymi, sprawnie wzywać karetkę pogotowia, wspierać system KSRG w realizacji zadań związanych z wypadkami masowymi, o cechach terroru i zdarzeń kryminalnych. Nasi kursanci będą przydatni na miejscu zdarzenia, zabezpieczą miejsce

wypadku, będą działać. Szersze spojrzenie, wyższy poziom świadomości, właściwy dystans, właściwa empatia. Najistotniejszą cechą szkolenia jest powtarzalność czynności, których uczymy. Kursantów przygotowujemy do działania w różnych sytuacjach, dlatego nauczenie ich umiejętności jest dla nas najistotniejszą.

Szkolenia przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, administracji publicznej, firm państwowych i prywatnych, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymują formularz zgłoszeniowy i dokonuje wpłaty na wskazane konto.


Active Shooter (aktywny strzelec) lub samotny wilk. Jest zdarzenie kryzysowe o charakterze terrorystycznym związane z działaniem uzbrojonego sprawcy, atakującego tzw. miękkie punkty infrastruktury (budynki użyteczności publicznej, galerie handlowe, kościoły, kina, szkoły itp.) którego nadrzędnym celem jest zabicie jak największej ilości osób, z pobudek politycznych, religijnych, osobistych lub innych.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie schematu działania sprawcy oraz przedstawienie algorytmów postępowania w przypadku wystąpienia takiego ataku, mających na celu minimalizację skutków takiego zdarzenia, także w aspekcie działań kontr terrorystycznych podjętych w celu eliminacji zagrożenia.

Szkolenia przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, administracji publicznej, firm państwowych i prywatnych, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymują formularz zgłoszeniowy i dokonuje wpłaty na wskazane konto.


Podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego, otrzymanie informacji telefonicznej lub mailowej o podłożeniu takiego ładunku lub ujawnienie pakunku lub przesyłki niewiadomego pochodzenia. Zdarzenie kryzysowe o charakterze terrorystycznym z udziałem sprawcy/sprawców przygotowujących i podkładających IED (Improwizowane Urządzenia Wybuchowe) na terenie tzw. miękkich punktów infrastruktury (budynki użyteczności publicznej, galerie handlowe, kościoły, kina, szkoły itp.) których celem jest wyrządzenie jak największych strat w ludziach i mieniu, działających z pobudek politycznych, religijnych, osobistych lub innych.

Celem szkolenia jest wskazanie algorytmów rozpoznawania zagrożenia oraz wskazanie procedur właściwego reagowania na takie zagrożenie, także w aspekcie działania służb odpowiedzialnych za neutralizację zagrożenia

Szkolenia przeznaczone są dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony, administracji publicznej, firm państwowych i prywatnych, ratowników i pasjonatów militarystyki posiadaczy broni oraz cywili.

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymują formularz zgłoszeniowy i dokonuje wpłaty na wskazane konto.


Szkolenie dla osób chcących uzyskać uprawnienie do prowadzenia zajęć na strzelnicach.

Kurs prowadzącego strzelanie prowadzony jest przez wykwalifikowanych szkoleniowców z wieloletnią praktyką. Czas trwania kursu to 24 godziny z czego 16 godzin teoria a 8 godzin praktyka i egzaminy na strzelnicy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik, który zdał egzamin (teoretyczny i praktyczny) otrzyma legitymację uprawniającą do prowadzenia strzelań z wyżej wymienionych rodzajów broni, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. nr 18 poz. 234. Legitymacja wystawiana przez Ligę Obrony Kraju.

Kategorie.

  1. – pneumatycznej

  2. palnej bocznego zapłonu

  3. palnej centralnego zapłonu

  4. maszynowej (pistolet)

  5. samoczynnej

  6. gładkolufowej (powtarzalna – pump action)

  7. – gładkolufowej

  8. – czarno prochowej

Kurs podstawowy obejmuje pięć kategorii: A, B, C, G, F. Dla chętnych istnieje możliwość rozszerzenia kursu podstawowego o kategorię D,B,H

Uczestnicy szkolenia wysyłają zgłoszenie @ o chęci uczestnictwa lub informują telefonicznie, po czym otrzymają formularz zgłoszeniowy i dokonują wpłaty na wskazane konto.

Uwaga. Do kursu mogą przystąpić osoby które ukończyły 21 rok życia oraz mają zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w kursie.