SZKOLENIE W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Często takie działania, które wykonuje osoba przed przyjazdem ratowników medycznych, decydują o tym, czy ona przeżyje, czy też nie. Organizujemy szkolenia w siedzibie naszych klientów, w naszych salach szkoleniowych oraz możemy zorganizować szkolenia plenerowe z pozoracją wypadków itp.. Program szkoleń dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Prowadzimy szkolenia podstawowe, rozszerzone albo indywidualne.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

 • odpowiednio ocenić i opisać sytuację

 • w prawidłowy sposób wezwać pomoc (dzwoniąc na pogotowie oraz prosząc o pomoc innych świadków zdarzenia)

 • bezpiecznie zastosować zabiegi ratujące życie sytuacjach nagłych

Instruktorzy

Nasi instruktorzy to wykwalifikowana kadra ratowników medycznych , którzy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku są uprawnieni do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy

Grupa – Szkolenia otwarte dla wszystkich, liczba uczestników maksymalnie 20 osób.

Program szkolenia.

Szkolenie obejmuje 4 godziny wykładów oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma, profesjonalnej torby ratowniczej oraz środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych. Forma warsztatowa sprzyja nauce poprawnego postępowania z poszkodowanym do czasu pojawienia się wyspecjalizowanej służby medycznej.

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia

w łańcuchu przeżycia.

3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.

4. Poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja

bezpieczna.

5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak.

6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.

7. Zadławienia – pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.

8. Urazy i skutki urazów – zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia

prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia.

9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.

10. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.

11. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.

12. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania – działanie w wysokiej i niskiej

temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia.

13. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serce, napad

drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.

14. Zatrucia – zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć.

15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.

16. Ewakuacja ze strefy zagrożenia – zachowanie na miejscu wypadku. Ocena zagrożenia i zasady

postępowania w zakresie pierwszej pomocy.

17. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Certyfikat

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Ludzie od początków swojego istnienia mają do czynienia z incydentami i sytuacjami kryzysowymi. Są one wywoływane zdarzeniami losowymi na które nie jedno krotni nie mamy wpływu. Wszystkie te sytuacje wymagają podjęcia indywidualnych i specyficznych działań opartych na procedurze postępowania. W sytuacjach kryzysowych nie ma mowy o rutynowych, zaplanowanych i powtarzalnych działaniach. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do zapobiegania i przeciwdziałania incydentom i sytuacjom kryzysowym, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w takich zdarzeniach. Podstawowym celem proponowanych szkoleń  jest zdobycie, poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy pracowników firm, instytucji wg programów postępowania w sytuacjach kryzysowych, szkolenia formacji obrony cywilnej, szkolenia powszechnej samoobrony, szkolenia obronnego. Organizujemy szkolenia w siedzibie naszych klientów, w naszych salach szkoleniowych oraz możemy zorganizować szkolenia plenerowe z pozoracją i wyreżyserowanymi scenami. Program szkoleń dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Prowadzimy szkolenia podstawowe, rozszerzone albo indywidualne.

Szkolenie obejmuje między innymi takie tematy.

  • Zagrożenia – sytuacje kryzysowe.
  • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.
  • Organizacja zarządzania kryzysowego.
 • OBRONA CYWILNA
  • Powszechna samoobrona ludności.
  • Ewakuacja ludności i mienia.
  • Prognozowanie skażeń.
  • Akcja kurierska.
 • OCHRONA INFORMACJI
  • Ochrona danych osobowych.